Locations for Kytom. 1
44.8549158 -0.6085452 1500 0 relativeToGround -0.6085452,44.8549158,0
45.6513259 4.7964207 1500 0 relativeToGround 4.7964207,45.6513259,0
48.8357638 2.2280478 1500 0 relativeToGround 2.2280478,48.8357638,0