Locations for Kytom. 1
1500 0 relativeToGround ,,0
45.6513259 4.7964207 1500 0 relativeToGround 4.7964207,45.6513259,0
1500 0 relativeToGround ,,0